Allgemeine Geschäftsbedingungen

obchodní společnosti
Sádlík ohýbaný nábytek spol. s r.o.
se sídlem Nádražní 360, 696 85 Moravský Písek
identifikační číslo: 27681327
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51610
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Těmito Obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Sádlík ohýbaný nábytek spol. s r.o., se sídlem Nádražní 360, 696 85 Moravský Písek, IČ: 27681327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51610, email: sadlik@sadlik.cz, telefon: +420 518 387 125, +420 603 483 870 (dále jen „prodávající“) se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a další fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) (kupující a prodávající dále společně jen „strany“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“) a jiných prostředků komunikace na dálku. E-shop je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www. sadlik.cz (dále jen „webová stránka“).
1.2. Prodávající je právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti výroby a prodeje nábytku s provozovnou na adrese Nádražní 360, 696 85 Moravský Písek (dále jen „provozovna“).
1.3. Kupující je:
1.3.1. spotřebitel,
1.3.2. osoba, která není spotřebitelem.
1.4. Spotřebitelem podle ust. 1.3.1. obchodních podmínek je kupující, který je fyzickou osobou a který jedná při koupi zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen„spotřebitel“).
1.5. Osobou, která není spotřebitelem, podle ust. 1.3.2. obchodních podmínek, je kupující, který je podnikatelem, tj. osobou (právnickou osobou nebo fyzickou osobou) jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je podnikatel (dále jen „podnikatel“) nebo který je jinou právnickou osobou odlišnou od podnikatele (dále jen „jiná právnická osoba“).
1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Na základě uzavřené kupní smlouvy se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit sjednanou kupní cenu zboží vč. všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a současně převzít od kupujícího sjednané zboží, prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu sjednané zboží řádně a včas. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady za dodání ve smluvené výši.
2.2. Kupní smlouvu strany uzavírají v písemné formě ve smyslu ust. § 562 občanského zákoníku, a to prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách.
2.3. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
2.4. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (dále jen „nabídka“) je umístění prezentace nabízeného zboží prodávajícím ve formě e-shopu.
2.5. Kupující vytvoří objednávku umístěním požadovaného druhu, množství, popř. varianty zboží, do online nákupního košíku kliknutím na položku „KOUPIT“ v příslušné části e-shopu a vyplněním elektronického objednávkového formuláře (dále jen „objednávkový formulář“). Objednávkový formulář obsahuje zejména osobní údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa e-mailové schránky, telefonní kontakt, adresa bydliště, popř. zvláštní adresa pro doručení zboží), popř. údaje související s podnikatelem nebo jinou právnickou osobou (obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo), informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „náklady za dodání“) a odkaz na tyto obchodní podmínky. Po provedení všech kroků dle objednávkového formuláře odešle kupující objednávku prodávajícímu kliknutím na položku „OBJEDNAT“.
2.6. Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Kupující bere na vědomí, že neexistuje žádná povinnost prodávajícího prověřovat správnost údajů uváděných kupujícím a že údaje, které kupující uvede v objednávkovém formuláři, jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil.
2.7. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno seznámit se s obchodními podmínkami. Zaškrtnutím položky „Seznámil jsem se a souhlasím s obchodními podmínkami“ v objednávkovém formuláři a odesláním objednávky prodávajícímu způsobem popsaným v ust. 2.5. obchodních podmínek kupující vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
2.8. Prodávající potvrdí přijetí objednávky písemným sdělením odeslaným do e-mailové schránky kupujícího.
2.9. Společně s potvrzením podle ust. 2.8. obchodních podmínek odešle prodávající kupujícímu i znění kupní smlouvy v textové podobě a úplné znění obchodních podmínek.
2.10. Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem doručení potvrzení podle ust. 2.8. obchodních podmínek kupujícímu do e-mailové schránky s výjimkou případů, kdy nastane překážka vzniku kupní smlouvy podle ust. 2.12. obchodních podmínek.
2.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení uzavření kupní smlouvy (např. prostřednictvím e-mailové schránky).
2.12. Kupující bere na vědomí, že nabídka podle ust. 2.4. obchodních podmínek je prodávajícím dána s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Pro případ, že prodávající nabízené zboží vyprodal či není schopen s ohledem na své možnosti ve vybraném termínu zboží kupujícímu poskytnout (dále společně jen „nedostupnost zboží“), kupní smlouva nevznikne v rozsahu nedostupnosti zboží, v ostatních částech zůstává kupní smlouva nedotčena. Prodávající o tomto informuje kupujícího v písemném sdělení (dále jen „písemná výhrada“) prostřednictvím e-mailové schránky bezodkladně poté, co se o nedostupnosti zboží dozvěděl. Byla-li již kupní cena alespoň částečně kupujícím uhrazena, je prodávající v těchto případech povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání písemné výhrady kupujícímu, vrátit uhrazenou kupní cenu nebo její část zpět kupujícímu.
2.13. Ustanovením 2.2., 2.5. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V takových případech se na uzavření kupní smlouvy přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek obsahem a účelem nejbližším způsobu uzavírání kupní smlouvy.
3. Uživatelský účet
3.1. Kupující je oprávněn provést vyplnění údajů v objednávkovém formuláři podle ust. 2.5. obchodních podmínek prostřednictvím registrovaného uživatelského účtu kupujícího (dále jen „uživatelský účet“) na webových stránkách. Pokud se při vyplňování objednávky kupující přihlásí do svého uživatelského účtu, budou údaje potřebné k vyplnění objednávkového formuláře podle ust. 2.5. těchto obchodních podmínek přednastaveny shodně s údaji, které kupující uvede v uživatelském účtu (dále jen „uživatelské údaje“). Kupující je oprávněn přednastavené údaje při vyplňování objednávkového formuláře změnit, doplnit či jinak upravit.
3.2. Kupující vytvoří uživatelský účet registrací prostřednictvím elektronického registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“) umístěného na webových stránkách. Registrační formulář obsahuje zejména přihlašovací údaje podle ust. 3.8. obchodních podmínek a další uživatelské údaje sestávající zejména z osobních údajů kupujícího (jméno, příjmení, adresa e-mailové schránky, telefonní kontakt, adresa bydliště, popř. adresa pro doručování), popř. údaje související s podnikatelem nebo jinou právnickou osobou (obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo), a odkaz na tyto obchodní podmínky. Po provedení všech kroků dle registračního formuláře odešle kupující požadavek k registraci uživatelského účtu prodávajícímu kliknutím na položku „Registrovat“. Kupující bere na vědomí, že před odesláním požadavku k registraci uživatelského účtu je nezbytné, aby kupující udělil prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely.
3.3. Prodávající potvrdí přijetí požadavku k registraci uživatelského účtu písemným sdělením odeslaným do e-mailové schránky kupujícího.
3.4. Kupující bere na vědomí, že pro vytvoření a vedení uživatelského účtu je nutné, aby potvrdil prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to kliknutím na položku „Ano, skutečně souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského účtu.“ obsaženou v písemném sdělení podle ust. 3.3. obchodních podmínek.
3.5. Před vytvořením uživatelského účtu je kupujícímu umožněno seznámit se s obchodními podmínkami. Zaškrtnutím položky „Seznámil jsem se a souhlasím s obchodními podmínkami“ v registračním formuláři a vytvořením uživatelského účtu způsobem popsaným v ust. 3.2. až 3.4. obchodních podmínek kupující vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Prodávající odešle kupujícímu úplné znění obchodních podmínek společně s písemným sdělením podle ust. 3.3. obchodních podmínek.
3.6. Kupující je povinen v uživatelském účtu uvádět pouze správné a pravdivé uživatelské údaje. Kupující bere na vědomí, že neexistuje žádná povinnost prodávajícího prověřovat správnost uživatelských údajů uváděných kupujícím a že uživatelské údaje, které kupující uvede v uživatelském účtu, jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Uživatelské údaje je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat provedením příslušných kroků v části uživatelského účtu „Změna údajů“ a kliknutím na položku „Uložit změny“.
3.7. Kupující je oprávněn uživatelské údaje v uživatelském účtu změnit, doplnit či jinak upravit způsobem popsaným v ust. 3.6. obchodních podmínek.
3.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen jedinečným přihlašovacím jménem a přístupovým heslem, které si zvolí sám kupující při registraci uživatelského účtu na webových stránkách podle ust. 3.2. obchodních podmínek. Kupující je oprávněn kdykoli změnit přístupové heslo provedením příslušných kroků v části uživatelského účtu „Změna hesla“ a kliknutím na položku „Změnit heslo“. V případě, že kupující ztratí, zapomene, či jinak pozbude ze své dispozice přihlašovací jméno nebo přístupové heslo, je kupující oprávněn obnovit přihlašovací údaje nezbytné k přístupu do jeho uživatelského účtu provedením příslušných kroků v části webových stránek „Zapomněl jsem přihlašovací údaje“, dále provedením příslušných kroků, které prodávající následně zašle kupujícímu na adresu e-mailové schránky uvedenou v uživatelském účtu, a kliknutím na položku „Změnit“.
3.9. Kupující bere na vědomí, že je povinen činit veškerá jednání v zájmu ochrany uživatelského účtu před jeho zneužitím třetí osobou, přičemž zejména je kupující povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přihlašovacích údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu podle ust. 3.8. obchodních podmínek a zabránit užívání uživatelského účtu třetí osobou.
3.10. Kupující výslovně bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení povinností podle ust. 3.9. obchodních podmínek ze strany kupujícího.
3.11. Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a obchodních podmínek. Prodávající je povinen zrušit uživatelský účet, pokud by jeho vytvoření či vedení bylo v rozporu s právními předpisy, a to zejména se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v aktuálním znění, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v aktuálním znění (dále jen „nařízení GDPR“) aj.
3.12. Kupující je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet, a to provedením příslušných kroků v části uživatelského účtu „Zrušit účet“ a kliknutím na položku „Potvrzuji“.
3.13. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob zajišťujících provoz uživatelských účtů.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Kupní ceny jednotlivého zboží jsou v e-shopu na webových stránkách vždy uvedeny jako ceny konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a dále včetně všech souvisejících poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, s výjimkou nákladů za dodání podle ust. 4.3. obchodních podmínek.
4.2. Kupující bere na vědomí, že ceny jednotlivého zboží jsou v e-shopu na webových stránkách uvedeny také bez DPH. Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že cena bez DPH je dostatečným způsobem odlišena od konečné kupní ceny zboží dle ust. 4.1 obchodních podmínek, kterou je na základě kupní smlouvy povinen prodávajícímu zaplatit, a že uvedení ceny bez DPH je výhradně informativního charakteru.
4.3. Webové stránky obsahují také informace o nákladech za dodání. Výše nákladů za dodání se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží podle ust. 8.2. obchodních podmínek a způsobu úhrady podle ust. 4.4. obchodních podmínek. Informace o nákladech za dodání uvedené na webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, a odděleně jsou uvedeny náklady v případě doručování na území Slovenské republiky pod označením „Slovensko“ a na území dalších států mimo Českou republiku a Slovenskou republiku (dále jen „ostatní státy“) pod označením „Ostatní státy“. Kupující bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že výši nákladů za dodání do ostatních států nelze kupujícímu sdělit před uzavřením kupní smlouvy, jelikož je závislá na aktuálních cenách stanovených příslušným dopravcem, a proto bude výše nákladů za dodání v takovém případě kupujícímu prodávajícím dodatečně účtována.
4.4. Kupní cenu zboží a náklady za dodání zboží (dále společně jen „kupní cena“, není-li dále uvedeno jinak) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.4.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího;
4.4.2. na dobírku v místě určeném kupujícím při sjednávání obsahu kupní smlouvy;
4.4.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 203189042/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 (dále jen „účet prodávajícího“).
4.5. Ustanovením 4.4. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost prodávajícího a kupujícího sjednat platební podmínky za individuálně sjednaných podmínek.
4.6. Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby uvedený v ust. 4.4. obchodních podmínek.
4.7. Kupující výslovně bere na vědomí, že podmínky platby na dobírku (např. možnost platby kartou) jsou upraveny na základě zvláštních podmínek dopravce a že prodávající za tyto nenese žádnou odpovědnost.
4.8. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.9. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.10. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
4.11. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Uhrazení kupní ceny potvrdí prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem.
4.12. Pro případ prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny vzniká prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy.
4.13. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.14. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu (dále jen „faktura“). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
4.15. Prodávající požaduje od kupujícího zálohovou platbu či jinou obdobnou platbu
5. Záloha
5.1. Předmětem kupní smlouvy je zboží vyráběné na zakázku, čili jedná se o zakázkovou výrobu, podle ust. 9.1. a 9.2. obchodních podmínek, sjednávají strany povinnost kupujícího uhradit část sjednané ceny takového zboží předem ve smyslu § 1807 občanského zákoníku jako zálohu (dále jen „záloha“).
5.2. Kupující bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení zálohy není podávající povinen plnit svoje povinnosti podle ust. 2.1. obchodních podmínek ani jiné povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy.
5.3. Kupující bere na vědomí, že úhradu zálohy lze učinit výhradně bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, ledaže je mezi stranami sjednáno jinak. Splatnost zálohy je 14 dní ode dne uzavření kupní smlouvy, ledaže je mezi stranami sjednáno jinak.
5.4. V případě platby bezhotovostně na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit zálohu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
5.5. Závazek kupujícího uhradit zálohu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Uhrazení zálohy potvrdí prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem.
5.6. V případě, že kupující nesplní svoji povinnost uhradit prodávajícímu zálohu řádně a včas, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. Po dobu prodlení kupujícího s úhradou zálohy není prodávající v prodlení se splněním jeho povinností podle ust. 2.1. obchodních podmínek ani jiných povinností prodávajícího z kupní smlouvy.
5.7. Kupující uhradí zůstatek kupní ceny po odečtení uhrazené zálohy (dále jen „zůstatek“) způsobem podle ust. 4.4. obchodních podmínek, který si strany v kupní smlouvě sjednaly.
5.8. V případě platby v hotovosti v provozovně prodávajícího či v případě platby na dobírku je zůstatek splatný při převzetí zboží.
5.9. V případě platby bezhotovostně na účet prodávajícího vyzve prodávající kupujícího k uhrazení zůstatku písemným sdělením odeslaným do e-mailové schránky kupujícího.
5.10. V případě platby bezhotovostně na účet prodávajícího je zůstatek splatný do 14 dnů od dne doručení výzvy podle ust. 5.9. obchodních podmínek do e-mailové schránky kupujícího. Kupující je povinen uhradit zůstatek společně s uvedením variabilního symbolu platby.
5.11. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího je závazek kupujícího uhradit zůstatek splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Uhrazení zůstatku potvrdí prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem.
6. Obecná ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy
6.1. Prodávající a kupující (včetně spotřebitele) jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy v souladu obchodními podmínkami a s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jiných právních předpisů.
6.2. Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, práva prodávajícího na zaplacení poplatku za uskladnění podle ust. 8.13. obchodních podmínek ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. V případě zajištění závazků z kupní smlouvy, se odstoupení od kupní smlouvy nedotýká ani zajištění.
6.3. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu veškeré škody, kterou kupující prodávajícímu způsobil, a jeho nárok na zaplacení poplatku za uskladnění podle ust. 8.13. či. 11.19. obchodních podmínek proti nároku kupujícího na vrácení peněžitých prostředků, které prodávající od kupujícího přijal, s čímž kupující dává svůj výslovný souhlas.
6.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy jednou ze stran, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6.5. Odstoupí-li od kupní smlouvy prodávající, zašle prodávající oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícímu v písemné formě na doručovací adresu či na adresu e-mailové schránky kupujícího.
6.6. Odstoupí-li jedna ze stran od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.7. Kupující bere na vědomí, že článek 7. obchodních podmínek se použije pouze a výhradně v případě odstoupení podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy, jejímiž stranami jsou prodávající a kupující, který je spotřebitel. V případě rozporu článku 7. obchodních podmínek s jinými ustanoveními obchodních podmínek, se v zájmu spotřebitele použije vždy článek 7. obchodních podmínek.
7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit mj. od smlouvy:
7.1.1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
7.1.2. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
7.1.3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
7.1.4. o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
7.1.5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
7.1.6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
7.1.7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
7.1.8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal,
7.1.9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
7.1.10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
7.1.11.uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
7.1.12.o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v ust. 7.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
7.3. Nepřevzetí zboží kupujícím od dopravce nezakládá právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
7.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím e-mailové schránky). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v ust. 7.2. obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek a je rovněž přístupný na webových stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu e-mailové schránky prodávajícího sadlik@sadlik.cz.
7.5. V případě, že kupující využije pro odstoupení od kupní smlouvy formulář uvedený v ust. 7.4. obchodních podmínek nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy a odešle jej elektronicky prodávajícímu, je prodávající povinen bezodkladně potvrdit přijetí takového odstoupení prostřednictvím e-mailové schránky.
7.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kupujícím do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Ustanovení 6.6. se nepoužije
7.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující při uzavření kupní smlouvy zvolil jiný, než nejlevnější způsob doručení zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady za dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
7.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá kupující prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Ustanovení 6.2. se nepoužije.
7.9. Odstoupí-li kupující od uzavřené kupní smlouvy před převzetím zboží, ale v době, kdy bylo prokazatelně prodávajícím kupujícímu odesláno, platí podmínky jako by k odstoupení došlo po převzetí zboží.
7.10. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, a to bezhotovostně na účet, který sdělí kupující prodávajícímu, nebo jiným vhodným způsobem, na němž se strany dohodnou.
8. Přeprava a dodání zboží
8.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní v ujednaném množství, jakosti a provedení, a to způsobem podle uzavřené kupní smlouvy.
8.2. Zboží může být kupujícímu dodáno prodávajícím osobním předáním kupujícímu v místě provozovny prodávajícího nebo dodáním prostřednictvím vybraného dopravce. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a jejich náklady jsou pro kupujícího přístupné na webových stránkách v části „Možnosti a cena dopravy“.
8.3. Ustanovením 8.2. ani žádným jiným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost stran sjednat způsob dodání zboží za individuálně sjednaných podmínek.
8.4. V případě, že je způsob dodání zboží smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
8.5. Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob dodání zboží.
8.6. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit určitý způsob dodání zboží výhradně pro doručování zboží na území Slovenské republiky a ostatních států.
8.7. Prodávající odevzdá objednané zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě podle dostupnosti zboží a provozních či skladových možností prodávajícího, obvykle ve lhůtě 2 až 5 týdnů od uzavření kupní smlouvy. Ve výjimečných případech, může být lhůta pro dodání zboží delší, o čemž prodávající vyrozumí kupujícího bezodkladně poté, kdy tuto skutečnost zjistil, a to prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prodávající odevzdá objednané zboží kupujícímu ve lhůtě uvedené ve větě první a druhé tohoto ustanovení od uhrazení celé kupní ceny; ust. § 2119 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije.
8.8. V případě dodání zboží osobním předáním kupujícímu v místě provozovny prodávajícího vyrozumí prodávající kupujícího o tom, že je objednané zboží přichystané v provozovně prodávajícího k převzetí bezodkladně poté, kdy tuto skutečnost zjistil, a to prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. Kupující je povinen převzít objednané zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu prodávající doručil sdělení podle předchozí věty, v průběhu otevírací doby prodávajícího zveřejněné na webových stránkách či v místě provozovny prodávajícího.
8.9. V případě dodání prostřednictvím dopravce prodávající vyrozumí kupujícího o tom, že předal objednané zboží dopravci k dodání kupujícímu, a to prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. Společně s tím prodávající předá kupujícímu veškeré informace a doklady, které se týkají dodání objednaného zboží prostřednictvím daného dopravce a které jsou nutné k převzetí objednaného zboží kupujícím a k volnému nakládání s ním. Kupující je povinen převzít objednané zboží od příslušného dopravce nejpozději v úložní době stanovené příslušným dopravcem; tím není dotčeno právo kupujícího nepřevzít zboží od příslušného dopravce podle ust. 8.15. obchodních podmínek.
8.10. V případě dodání zboží osobním předáním kupujícímu v místě provozovny prodávajícího splní prodávající svoji povinnost odevzdat zboží kupujícímu tak, že mu umožní nakládat s objednaným zbožím v místě provozovny prodávajícího a včas mu to oznámí způsobem podle ust. 8.8. obchodních podmínek.
8.11. V případě dodání prostřednictvím dopravce splní prodávající svoji povinnost odevzdat zboží kupujícímu tak, že předá objednané zboží, které bude zjevně a dostatečně označeno jako zásilka pro kupujícího, prvnímu dopravci k jeho dodání kupujícímu a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči příslušnému dopravci, pokud je nebude mít z přepravní smlouvy sám. Jestliže je kupující spotřebitel, splní prodávající svoji povinnost odevzdat zboží kupujícímu, až příslušný dopravce objednané zboží kupujícímu předá.
8.12. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě platby na dobírku je úhrada kupní ceny kupujícím podmínkou předání zboží kupujícímu příslušným dopravcem.
8.13. V případě prodlení kupujícího se splněním povinnosti převzít objednané zboží od prodávajícího vzniká prodávajícímu právo na zaplacení poplatku za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Pokud vzniknou prodávajícímu poté, co kupující nepřevzal objednané zboží řádně a včas, vícenáklady spojené s doručením nepřevzatého zboží zpět prodávajícímu, je kupující povinen tyto náklady prodávajícímu uhradit. V případě prodlení kupujícího přesahujícího 30 dnů vzniká prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy. Po dobu prodlení kupujícího s převzetím dodaného zboží není prodávající v prodlení s plněním jeho povinností z kupní smlouvy.
8.14. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo stranami sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání. Povinnost kupujícího uhradit poplatek za uskladnění zboží podle ust. 8.13. obchodních podmínek tím není dotčena.
8.15. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost vnějších obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému dopravci a zapsat tyto skutečnosti do zápisu (protokolu) o převzetí zboží. Kupující není povinen takové zboží od příslušného dopravce převzít a je povinen o zjištěném poškození informovat prodávajícího, nejpozději do 24 hodin od odmítnutí převzetí zboží; v takovém případě není kupující v prodlení se splněním povinnosti převzít objednané zboží od prodávajícího a ust. 8.13. obchodních podmínek se nepoužije.
8.16. Doklady ke zboží (zejména fakturu podle ust. 4.14. obchodních podmínek, certifikáty aj.) prodávající předá kupujícímu společně s předaným zbožím.
8.17. Ve smyslu ust. § 2121 občanského zákoníku přechází nebezpečí škody na kupujícího převzetím zboží, přičemž stejný následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. V případě dodání prostřednictvím dopravce přechází nebezpečí škody na kupujícího podle § 2123 odst. 1 občanského zákoníku předáním prvnímu dopravci pro dodání zboží do místa určení. Kupující je povinen zboží prohlédnout podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a ujistí se o jeho vlastnostech a množství.
9. Upravené zboží
9.1. Ust. 9.2. až 9.24. obchodních podmínek se použijí výhradně na kupní smlouvy, jejichž předmětem je zboží upravené prodávajícím způsobem pospaným v ust. 9.2. obchodních podmínek (dále jen „upravené zboží“). Kupující bere na vědomí, že upravené zboží se považuje za zboží, které je upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu ve smyslu ust. 7.1.4. obchodních podmínek.
9.2. Webové stránky obsahují také informace o možnosti kupujícího objednat si upravené zboží, tj. zboží, u kterého prodávající podle specifických požadavků ze strany kupujícího provede individuální úpravy od prodávajícího (např. vyznačení loga, změna rozměrů, barevné kombinace aj.).
9.3. Na kupní smlouvy, jejichž předmětem je upravené zboží, se nepoužijí ust. 2.2., 2.4. až 2.12., článek 3. a dále ust. 4.1. až 4.3., 4.8. až 4.12. a 4.16 a ust. 8.7. obchodních podmínek. V případě rozporu některého z ustanovení článku 9. obchodních podmínek s jiným ustanovením obchodních podmínek se použije vždy ustanovení článku 9. obchodních podmínek.
9.4. Kupující bere na vědomí, že v případě kupních smluv, jejichž předmětem je upravené zboží, se jedná ve smyslu ust. § 2086 občanského zákoníku smlouvy o dodání věci, která má být teprve vyrobena.
9.5. Kupující bere na vědomí, že úpravy popsané v ust. 9.2. obchodních podmínek lze provést pouze u vybraných druhů zboží.
9.6. Kupní smlouvu strany uzavírají v písemné formě ve smyslu ust. § 562 občanského zákoníku, a to prostřednictvím e-mailové schránky.
9.7. Pro účely kupních smluv, jejichž předmětem je upravené zboží, je veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce prodávajícího výhradně informativního charakteru, nejedná se o nabídku k uzavření kupní smlouvy a prodávající nemá povinnost kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
9.8. Pro účely uzavření kupní smlouvy sdělí kupující prodávajícímu nezávaznou poptávku na upravené zboží, a to telefonicky na telefonním čísle +420 518 387 123, +420 603 483  870, nebo prostřednictvím emailové schránky na sadlik@sadlik.cz. Nezávazná poptávka musí obsahovat zejména osobní údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa e-mailové schránky, telefonní kontakt, adresa bydliště, popř. zvláštní adresa pro doručení zboží nebo stát), popř. údaje související s podnikatelem nebo jinou právnickou osobou (obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo), údaje o požadovaném zboží a úpravách podle ust. 9.2. obchodních podmínek, a dále:
9.8.1. údaje o způsobu úhrady kupní ceny zboží podle ust. 4.4. obchodních podmínek,
9.8.2. údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží podle ust. 8.2. obchodních podmínek,
9.8.3. údaje o požadovaném termínu dodání upraveného zboží.
9.9. Po obdržení nezávazné poptávky podle ust. 9.8. obchodních podmínek odešle prodávající do e-mailové schránky kupujícího návrh objednávky v textové podobě a úplným zněním obchodních podmínek. Návrh objednávky je nabídka k uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1731 občanského zákoníku. Návrh objednávky musí obsahovat zejména údaje uvedené v ust. 9.8. obchodních podmínek a dále údaje o:
9.9.1. ceně upraveného zboží včetně DPH a dále včetně všech souvisejících poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, s výjimkou nákladů za dodání,
9.9.2. nákladech za dodání,
9.9.3. výši požadované zálohy,
9.9.4. předpokládaném termínu dodání upraveného zboží.
9.10. Kupující je povinen pro účely vypracování návrhu objednávky podle ust. 9.9. obchodních podmínek poskytnout prodávajícímu nutnou součinnost. Prodávající je oprávněn kupujícího vyzvat k nutné součinnosti, a to prostřednictvím e-mailové schránky. Pro případ, že kupující neposkytne svoji nutnou součinnost prodávajícímu řádně a včas, prodávající si vyhrazuje právo odmítnout učinit kupujícímu nabídku podle ust. 9.9. obchodních podmínek.
9.11. Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena přijetím nabídky prodávajícího kupujícím. Strany sjednávají, že přijetí nabídky musí být kupujícím učiněno v písemné formě a odesláno do e-mailové schránky prodávajícího sadlik@sadlik.cz nebo prostřednictvím doporučené zásilky na adresu provozovny, jinak je takové právní jednání kupujícího od počátku neplatné.
9.12. Před uzavřením kupní smlouvy je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující při sjednávání kupní smlouvy sdělil prodávajícímu.
9.13. Odesláním přijetí nabídky podle ust. 9.11. obchodních podmínek kupující vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
9.14. Prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy písemným sdělením odeslaným do e-mailové schránky kupujícího
9.15. Po celou dobu trvání závazkového poměru z kupní smlouvy mezi stranami je kupující povinen poskytovat zhotoviteli nutnou součinnost pro řádné a včasné zajištění upraveného zboží podle kupní smlouvy. Prodávající je povinen kupujícího vyzvat k nutné součinnosti vždy v písemné formě prostřednictvím e-mailové schránky. Kupující je povinen poskytnout nutnou součinnost podle tohoto ustanovení obchodních podmínek nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byla výzva k součinnosti doručena. V případě, že kupující neposkytne svoji nutnou součinnost zhotoviteli řádně a včas, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím nutné součinnosti není prodávající v prodlení s plněním jeho povinnosti podle ust. 2.1. obchodních podmínek ani jiné povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije na povinnost kupujícího předat prodávajícímu podklady podle ust. 9.17. obchodních podmínek a na poskytnutí součinnosti podle ust. 9.19 obchodních podmínek
9.16. Ust. 9.17. až 9.23. obchodních podmínek se použijí výhradně na kupní smlouvy, jejichž předmětem je upravené zboží podle ust. 9.2.2. obchodních podmínek.
9.17. Kupující je povinen předat prodávajícímu podklady nutné k provedení úpravy zboží, kterou strany sjednaly v kupní smlouvě, a to prostřednictvím e-mailové schránky ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, ledaže je mezi stranami sjednáno jinak. V případě, že kupující nesplní svoji povinnost předat kupujícímu podklady pro provedení úpravy zboží řádně a včas, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím nutné součinnosti není prodávající v prodlení s plněním jeho povinnosti podle ust. 2.1. obchodních podmínek ani jiné povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy.
9.18. Pro případ, že podklady předané kupujícím budou pro účely úpravy zboží podle kupní smlouvy neúplné, nekvalitní, nečitelné nebo budou vykazovat jiné nedostatky, prodávající si vyhrazuje právo provést vlastní úpravy takových podkladů.
9.19. Kupující je oprávněn požadovat bezplatně dvě úpravy návrhu upraveného zboží.
9.20. Další změny na žádost kupujícího nad rámec ust. 9.20. obchodních podmínek provede prodávající výhradně na základě dohody stran.
9.21. Kupující je povinen schválit návrh upraveného zboží nebo sdělit požadavky na změny podle ust. 9.20. a 9.21. obchodních podmínek ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení návrhu upraveného zboží kupujícímu. Lhůta 7 dnů k vyjádření platí i pro každý další návrh upraveného zboží po provedené změně podle ust. 9.20. a 9.21. obchodních podmínek zaslaný prodávajícím kupujícímu. Strany sjednávají, že v případě, kdy se kupující nevyjádří k zaslanému návrhu upraveného zboží ve lhůtě podle věty první a druhé tohoto ustanovení, považuje se návrh upraveného zboží za schválený kupujícím. Strany sjednávají, že v případě, kdy kupující využije obě možnosti úpravy návrhu upraveného zboží podle ust. 9.20. obchodních podmínek a nebude mezi stranami sjednána dohoda o dalších úpravách podle ust. 9.21. obchodních podmínek, považuje se návrh upraveného zboží za schválený kupujícím.
9.22. Kupující bere na vědomí, že návrh upraveného zboží, který kupující schválil podle ust. 9.22. obchodních podmínek, je dodatek ke kupní smlouvě, na jehož základě strany specifikují objednané upravené zboží, tvořící nedílnou součást kupní smlouvy.
9.23. Prodávající odevzdá upravené zboží kupujícímu podle provozních či skladových možností prodávajícího zpravidla ve sjednaném termínu dodání podle ust. 9.9.4. obchodních podmínek. Kupující bere výslovně na vědomí, že sjednaný termín dodání podle ust. 9.9.4. obchodních podmínek je pouze orientační, ve výjimečných případech, je-li upravené zboží doručováno mimo území České republiky, může být lhůta pro dodání zboží delší, o čemž prodávající vyrozumí kupujícího bezodkladně poté, kdy tuto skutečnost zjistil, a to prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prodávající odevzdá upravené zboží kupujícímu ve lhůtě uvedené ve větě první a druhé tohoto ustanovení od uhrazení celé kupní ceny; ust. § 2119 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije.
10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
10.1. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117) a ve vztahu ke kupujícímu, který je spotřebitelem, mj. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Práva z vadného plnění uplatňuje kupující (včetně kupujícího, který je spotřebitelem) u prodávajícího způsobem popsaným v reklamačním řádu uvedeném v článku 11. obchodních podmínek.
10.2. Ust. 10.4. až 10.19. obchodních podmínek se použijí na všechny kupní smlouvy (včetně kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitel) s výjimkou kupních smluv popsaných v ust. 10.3. obchodních podmínek.
10.3. Ust. 10.4. až 10.19. obchodních podmínek se nepoužijí na kupní smlouvy, jejichž stranami jsou prodávající a kupující, který je podnikatelem, s výjimkou případů, kdy je zřejmé, že se kupní smlouva netýká podnikatelské činnosti kupujícího. Kupující bere na vědomí, že uvedením identifikačního čísla v kupní smlouvě potvrzuje, že se kupní smlouva pro účely ust. 10.4. až 10.19. obchodních podmínek ve smyslu § 2158 občanského zákoníku týká jeho podnikatelské činnosti, ledaže kupující v kupní smlouvě výslovně uvede, že se kupní smlouva netýká jeho podnikatelské činnosti.
10.4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
10.4.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo příslušný výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,
10.4.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
10.4.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
10.4.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
10.4.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
10.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
10.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající neprodává zboží tzv. druhé jakosti.
10.7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u objednaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí pro fyzické osoby, dvanácti měsíců od převzetí pro právnické osoby.
10.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost z následujících vad a reklamaci proto zamítne v případě, že:
10.8.1. jde o vadu zboží, které kupující nezakoupil na základě kupní smlouvy od prodávajícího,
10.8.2. kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,
10.8.3. kupující vadu sám způsobil, a to včetně případů, kdy vadu způsobil kupující neodbornou montáží nebo jinou neodbornou manipulací se zbožím či manipulací se zbožím v rozporu s manuálem,
10.8.4. jde o vady zboží 2. jakosti, pro které je dané zboží prodáváno jako zboží 2. jakosti (vada je vždy dostatečným způsobem popsána v e-shopu),
10.8.5. jde o opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
10.8.6. jde u použitého zboží o vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které dané zboží mělo při převzetí kupujícím,
10.8.7. vyplývá-li to z povahy daného zboží, zejména v případě zboží s omezenou dobou použitelnosti nebo zboží rychle se kazící,
10.8.8. jde o vady, které se na zboží vyskytly až po uplynutí lhůty uvedené v ust. 10.7. obchodních podmínek.
10.9. Kupující bere na vědomí, že reklamace bude prodávajícím zamítnuta v případě popsaném v ust. 11.12. obchodních podmínek.
10.10. Ve lhůtě podle ust. 10.7. obchodních podmínek může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u prodávajícího ohledně vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy:
10.10.1. odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;
10.10.2. bezplatné odstranění vady opravou;
10.10.3. přiměřenou slevu z kupní ceny;
10.10.4. nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od kupní smlouvy.
10.11. U vady, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
10.12. Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž příslušná strana porušující kupní smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
10.13. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Za nepřiměřené je nutno považovat zejména případy, kdy by takové provedení reklamace pro prodávajícího znamenalo jednoznačně vyšší náklady, než náklady na zjednání jiné formy nápravy, nebo kdy tímto provedením reklamace pro prodávajícího by byly náklady ve srovnání s ostatními způsoby zjednání nápravy přehnané, a to s ohledem na hodnotu, kterou by mělo bezvadné zboží, význam vady a značné obtíže, které by provedení takové reklamace představovalo pro kupujícího. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. V případě, že nebude možné dodat kupujícímu nové zboží, popř. provést výměnu součásti zboží, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.
10.14. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující pouze právo na bezplatné odstranění vady.
10.15. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
10.16. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době ve smyslu ust. 11.10. obchodních podmínek nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
10.17. V případě, že kupující reklamuje u prodávajícího zboží 2. jakosti nebo zboží použité a nejedná se o případy uvedené v ust. 10.8. nebo 10.9. obchodních podmínek, náleží kupujícímu právo na přiměřenou slevu namísto práva na výměnu zboží.
10.18. V případě, že kupující převezme od příslušného dopravce poškozené zboží, je nutné, aby o zjištěném poškození vhodným způsobem (zejména telefonicky) informoval prodávajícího, popř. může kupující následně uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění způsobem popsaným v čl. 11. obchodních podmínek, to vše bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží. Zmeškání lhůty podle věty první tohoto ustanovení nemá vliv na trvání odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, avšak prodávající má možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Kupující bere na vědomí, že pro urychlení vyřízení reklamace poškozeného zboží může tyto vady kupující reklamovat přímo u příslušného dopravce, a to v souladu s jeho přepravními podmínkami, prodávající v takovém případě poskytne kupujícímu veškerou nutnou součinnost. 
10.19. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. Pokud prodávající v potvrzení uvede jinou osobu určenou k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě a za obdobných podmínek stanovených v čl. 11. obchodních podmínek.
11. REKLAMAČNÍ ŘÁD
11.1. Pro účely ust. § 19 odst. 1 věta první zákona o ochraně spotřebitele bere kupující na vědomí, že prodávající nemá s výjimkou provozovny žádnou jinou pobočku.
11.2. Kupující bere na vědomí, že práva z vadného plnění jsou řádně uplatněna v okamžiku, kdy kupující oznámí prodávajícímu vady zboží způsobem podle ust. 11.3. a 11.4. obchodních podmínek, prodávající přijme reklamované zboží od kupujícího do reklamace podle ust. 11.5., popř. ust. 11.6., obchodních podmínek a kupující prokazatelným způsobem doloží skutečnosti týkající se kupní smlouvy podle ust. 11.7. obchodních podmínek.
11.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující s výjimkou případů popsaný v ust. 10.19. věta druhá a třetí obchodních podmínek:
11.3.1. osobně u prodávajícího v provozovně na adrese Nádražní 360, 696 85 Moravský Písek,
11.3.2. písemným sdělením zaslaným na adresu provozovny Nádražní 360, 696 85 Moravský Písek, či do e-mailové schránky prodávajícího sadlik@sadlik.cz.
11.4. Kupující při uplatnění práva z vadného plnění uvede zejména své kontaktní údaje (zejména adresu e-mailové schránky a telefonní číslo), popis závady nebo toho, jak se vada projevuje (jde-li o vadu nahodilou, která se vyskytuje jen občas, o to více je důležité podrobněji popsat, kdy a za jakých okolností se tak děje), dále jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo tak učiní bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy podle ust. 10.11. obchodních podmínek. Kupující může za účelem uplatnění práva z vadného plnění použít vzorový reklamační formulář, který tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek a je rovněž přístupný na webových stránkách.
11.5. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží za účelem vyřízení reklamace na adrese provozovny Nádražní 360, 696 85 Moravský Písek, a to osobně, prostřednictvím dopravce (např. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb) nebo jiným vhodným způsobem. Kupující předá reklamované zboží prodávajícímu zabalené v originálním nebo jiném vhodném obalu tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Prodávající je povinen převzít zboží od kupujícího do reklamace s výjimkou případů, kdy převzetí reklamovaného zboží nelze po prodávajícím spravedlivě požadovat, a to zejména z důvodu, že:
11.5.1. je reklamované zboží nadměrně znečištěné,
11.5.2. je reklamované zboží hygienicky závadné,
11.5.3. kupující nepředal prodávajícímu současně i příslušenství, bez kterého není možné vytýkanou vadu prodávajícím přezkoumat,
11.5.4. bylo doručeno prodávajícímu způsobem popsaným v ust. 13.2. či 13.3. obchodních podmínek nebo
11.5.5. jsou zde jiné závažné důvody.
11.6. Pro případ, že se na tom strany dohodnou, kupující namísto předání reklamovaného zboží podle ust. 11.5. obchodních podmínek zašle prodávajícímu fotografie či videozáznamy, na kterých bude vada zboží zaznamenána, a to do e-mailové schránky prodávajícího. V takovém případě doručení fotografií či videozáznamů, na kterých bude vada boží zaznamenána, do e-mailové schránky prodávajícího vyvolává účinky převzetí reklamovaného zboží od kupujícího do reklamace podle ust. 11.5. obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo dodatečně požadovat po kupujícím, aby mu za účelem vyřízení reklamace předal reklamované zboží na adrese provozovny Nádražní 360, 696 85 Moravský Písek, a to osobně, prostřednictvím dopravce (např. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb) nebo jiným vhodným způsobem.
11.7. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, kdy uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu a jaké zboží a za jakou cenu od prodávajícího zakoupil. Kupující bere na vědomí, že nejvhodnějším způsobem k prokázání skutečností uvedených v předchozí větě je předložení faktury.
11.8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění podle ust. 11.2. obchodních podmínek, potvrdí mu prodávající písemně, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
11.9. V případě, že je kupujícím spotřebitel, je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, případně vyrozumět kupujícího o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení; do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. V případě, že je kupující podnikatel nebo jiná právnická osoba, rozhodne prodávající o reklamaci v přiměřené lhůtě, případně vyrozumí kupujícího o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.
11.10. V případě, že je kupující spotřebitel, vyřídí prodávající reklamaci, včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě; po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. V případě, že je kupující podnikatel nebo jiná právnická osoba, vyřídí prodávající reklamaci, včetně odstranění vady, v přiměřené lhůtě od jejího uplatnění.
11.11. Kupující bere na vědomí, že prodávající provede reklamaci pouze a výhradně ohledně vad, které mu kupující oznámí způsobem popsaným v ust. 11.3. a 11.4. obchodních podmínek.
11.12. Kupující bere na vědomí, že pokud se vada, kterou kupující sdělí prodávajícímu v oznámení podle ust. 11.3. a 11.4. obchodních podmínek, při jejím přezkoumání prodávajícím neprojeví a kupující existenci takové vady ani jiným prokazatelným způsobem nedoloží (např. videozáznamem), jedná se o důvod zamítnutí reklamace.
11.13. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku).
11.14. O vyřízení reklamace, včetně odstranění vady, prodávající vždy vyrozumí kupujícího prostřednictvím e-mailové schránky. Dnem doručení vyrozumění o vyřízení reklamace do e-mailové schránky kupujícího je reklamace vyřízena.
11.15. Prodávající je povinen kupujícímu vystavit o vyřízení reklamace potvrzení, ve kterém uvede zejména informace o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailové schránky společně s oznámením podle ust. 11.14. obchodních podmínek.
11.16. Kupující je povinen převzít reklamované zboží od prodávajícího zpět nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace podle ust. 11.14. obchodních podmínek, a to způsobem popsaným v ust. 11.17. nebo 11.18. obchodních podmínek.
11.17. Kupující převezme reklamované zboží od prodávajícího zpět osobně v provozovně prodávajícího s výjimkou případů podle ust. 11.18. obchodních podmínek.
11.18. V případě, že kupující zaslal reklamované zboží prodávajícímu k reklamaci prostřednictvím dopravce, zašle prodávající na své náklady reklamované zboží kupujícímu zpět také prostřednictvím dopravce. Prodávající vyrozumí kupujícího o tom, že předal reklamované zboží dopravci k dodání zpět kupujícímu, a to prostřednictvím e-mailové schránky, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen převzít reklamované zboží zpět od příslušného dopravce. Pokud kupující nepřevezme reklamované zboží od příslušného dopravce nejpozději v úložní době stanovené příslušným dopravcem, nevzniká prodávajícímu povinnost opakovaně doručovat kupujícímu reklamované zboží zpět a kupující je povinen si reklamované zboží převzít způsobem popsaným v ust. 11.17. obchodních podmínek. Tímto ustanovením není dotčena délka ani běh lhůty podle ust. 11.16. obchodních podmínek.
11.19. V případě prodlení kupujícího se splněním povinnosti převzít reklamované zboží podle ust. 11.16. obchodních podmínek vzniká prodávajícímu právo na zaplacení poplatku za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. V případě prodlení kupujícího přesahujícího 30 dnů vzniká prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy.
11.20. Byla-li reklamace oprávněná, prodlužuje se odpovědnost prodávajícího za vady zboží o dobu od uplatnění reklamace kupujícím podle ust. 11.2. obchodních podmínek do dne jejího vyřízení podle ust. 11.14. obchodních podmínek.
11.21. Kupující bere na vědomí, že dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, neuplatní se odpovědnost prodávajícího za vady, jako by šlo o kupní smlouvu na nové zboží nebo jeho části.
11.22. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, a to zejména nejmenší možné náklady spojené s doručením reklamovaného zboží prodávajícímu k reklamaci. Kupující je povinen uplatnit právo na náhradu účelně vynaložených nákladů u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění. Kupující, který je spotřebitel, je povinen uplatnit právo podle předchozí věty u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty 24 měsíců podle ust. 10.7. obchodních podmínek. Prodávající uhradí kupujícímu náhradu účelně vynaložených nákladů bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo jiným vhodným způsobem, na kterém se strany dohodnou.
11.23. U zamítnuté reklamace vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení náhrady nákladů spojených s vyřízením reklamace kupujícím, který je podnikatel, a to na základě vystavené faktury. Kupující, který je podnikatel, je povinen uhradit prodávajícímu náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace bezhotovostně na účet prodávajícího.
12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
12.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží. V případech podle ust. 8.7. věta druhá obchodních podmínek má prodávající až do odevzdání zboží kupujícímu práva a povinnosti schovatele.
12.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
12.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
13. DORUČOVÁNÍ písemností a jiných zásilek
13.1. Strany se zavazují mezi sebou komunikovat ve formě, kterou pro daný případ stanovuje kupní smlouva, obchodní podmínky a příslušné právní předpisy. Pro případy výslovně neupravené strany sjednávají, že upřednostňovanou formou komunikace mezi stranami je elektronická komunikace prostřednictvím e-mailové schránky.
13.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen přijímat písemnosti či zásilky, které mu byly doručeny tzv. na dobírku.
13.3. Kupující bere na vědomí, že písemnosti či zásilky, z nichž není patrné, proč byly k prodávajícímu zaslány, budou vráceny zpět odesílateli.
13.4. Má se za to, že zpráva odeslaná prostřednictvím e-mailové schránky je doručena druhé straně okamžikem jejího odeslání ze schránky odesílající strany.
14. poučení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem
14.1. Ust. 14.2. až 14.10. těchto obchodních podmínek se vztahují pouze a výlučně na kupní smlouvy, jejichž stranami je prodávající a dále kupující, který je spotřebitel.
14.2. V případě sporu z kupní smlouvy se strany zavazují vyřešit veškeré tyto spory především smírně prostřednictvím dohody. V případě sporu z kupní smlouvy kontaktuje kupující prodávajícího písemným sdělením zaslaným na adresu provozovny Nádražní 360, 696 85 Moravský Písek, či elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího sadlik@sadlik.cz.
14.3. V případě, že nedojde mezi stranami k smírnému vyřešení sporu podle ust.14.2. obchodních podmínek, je kupující oprávněn využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle ust. § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele (dále také jako „mimosoudní řešení sporů“).
14.4. Subjektem rozhodujícím ve věci mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/).
14.5. Kupující má možnost podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu k České obchodní inspekci prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Návrh zahájení mimosoudního řešení sporu podaný k České obchodní inspekci musí obsahovat náležitosti podle ust. § 20n zákona o ochraně spotřebitele.
14.6. Kupující je oprávněn podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu k České obchodní inspekci nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnil u prodávajícího nárok, který je předmětem sporu mezi stranami.
14.7. Česká obchodní inspekce se řídí zákonem o ochraně spotřebitele a pravidly pro postup při mimosoudním řešení sporů dostupnými na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese: https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-15-pravidla-adr.pdf.
14.8. Mimosoudní řešení sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
14.9. V případě mezinárodních sporů mezi stranami, kdy má kupující bydliště v jiném členském státě EU (odlišného od České republiky), v Norsku nebo na Islandu, je kupující oprávněn podat návrh k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jeho bydliště. Seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na webových stránkách Evropské Komise na adrese:https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en. 14.10. Kupující má možnost využít k řešení sporu s prodávajícím z kupních smluv uzavřených v rámci e-shopu na webových stránkách i platformu pro řešení sporů online (dále jen „ODR“)dostupnou na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Podrobnosti o podání stížnosti a používání platformy ODR jsou dostupné na:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
15.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává při realizaci kupní smlouvy, při vytvoření a vedení uživatelského účtu a k dalším účelům osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.
15.2. Kupující bere na vědomí a potvrzuje, že prodávající svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího plní prostřednictvím zvláštního dokumentu „Prohlášení společnosti Sádlík ohýbaný nábytek spol. s r.o. o zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s prodejem ohýbaných židlí a dalších produktů na internetovém obchodu www.sadlik-eshop.cz“, který je přístupný v části „Ochrana osobních údajů“ na každé stránce webových stránek.
16. Ukládání souborů cookies
16.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající používá na webových stránkách tzv. soubory cookies v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v aktuálním znění, nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.
16.2. Kupující bere na vědomí a potvrzuje, že prodávající svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související s používáním souborů cookies na webových stránkách a s možností kupujícího udělit souhlas prodávajícímu s používáním souborů cookies plní prostřednictvím zvláštního dokumentu „Soubory Cookies – www.sadlik-eshop.cz“, který je přístupný v části „Používání souborů cookies“ na každé stránce webových stránek.
17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
17.2. Kupující bere na vědomí, že kupní smlouvy uzavřené mezi stranami společně s obchodními podmínkami, resp. vystavené faktury, jsou u prodávajícího uloženy v elektronické i listinné podobě v souladu s Prohlášením společnosti Sádlík ohýbaný nábytek spol. s r.o. o zásadách ochrany osobních údajů
17.3. Žádným ustanovením obchodních podmínek není omezena možnost stran uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V takových případech se na uzavření kupní smlouvy přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek obsahem a účelem nejbližším způsobu uzavírání kupní smlouvy.
17.4. Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem, a to i tehdy, je-li kupující zahraniční osobou.
17.5. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad kupní smlouvy, vč. obchodních podmínek, platí, že v případě sporu o výklad některého pojmu nebo ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek platí výklad kupní smlouvy, vč. obchodních podmínek, v českém jazyce
17.6. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší české soudy. Článek 14. obchodních podmínek tím není dotčen.
17.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
17.8. Jakékoliv změny kupní smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených a podepsaných všemi stranami, jinak jsou takové změny neplatné. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení 1.8. obchodních podmínek.
17.9. Přílohy a nedílnou součást obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (vč. poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy) podle ust. 7.4. obchodních podmínek a reklamační formulář podle ust. 11.4. obchodních podmínek.
17.10. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Nádražní 360, 696 85  Moravský Písek, adresa e-mailové schránky: sadlik@sadlik.cz, telefon: +420 518 387 123, +420 603 483 870.
17.11. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné v místě provozovny prodávajícího nebo na každé stránce webových stránek.
17.12. Tyto obchodní podmínky, včetně jejich příloh a součástí, jsou platné a účinné od 19. 12. 2019 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich příloh a součástí.